ZBMITBS

Solidna firma 2013-2
Zasady najmu TBS Drukuj E-mail

Warunki najmu
Jeśli nie spełniasz wszystkich warunków
Przepisy dotyczące TBS
Wniosek o najem mieszkania w TBS
Kaucja
Partycypacja
Decyzja komisji
Umowa partycypacyjna
Umowa najmu i zasiedlenie mieszkania
Miesięczny czynsz

Deklaracja o wysokości dochodów

Zamiana lokali mieszkalnych

Uwaga: Pliki do pobrania są w formacie PDF (Portable Document Format). Do odczytu tego formatu potrzebny jest program Acrobat Reader.

 Pobierz Adobe Reader 7.0.5

Warunki najmu

powrót

Jeśli nie spełniasz wszystkich warunków

Jeśli posiadasz tytuł prawny do mieszkania na terenie gminy Gliwice możesz rozwiązać umowę najmu (np. zrzec się mieszkania komunalnego) lub sprzedać czy przekazać prawo do mieszkania własnościowego innej osobie. Uwaga: Nie może to być współmałżonek!
Jeśli twoje dochody są za niskie, osoby o wyższych zarobkach mogą udzielić ci poręczenia. Oświadczenie poręczyciela należy załączyć do wniosku o wynajem mieszkania).

W sfinansowaniu udziału w kosztach budowy może ci pomóc premia gwarancyjna wypłacana z książeczki mieszkaniowej lub kredyt mieszkaniowy.

powrót

Przepisy dotyczące TBS

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Regulamin wynajmowania mieszkań z zasobów ZBM I TBS Sp. z o .o.

powrót

Wniosek o najem mieszkania w TBS

 Pobierz Wniosek o najem mieszkania TBS

Do wniosku dołącz zaświadczenie o zameldowaniu (dot. wnioskodawcy i osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania).
Wypełniony wniosek złóż w Wydziale TBS przy ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, pokój 101-103 

powrót

Kaucja

Kaucja stanowi 10 procent wartości mieszkania, ale nie więcej niż 12-krotność miesięcznego czynszu. Kaucję wpłacasz przed podpisaniem umowy najmu. W przypadku rozwiązania umowy najmu i zdaniu lokalu zwracamy kaucję. Od wpłaconej kwoty odliczany jest koszt zużycia elementów wyposażenia mieszkania.

powrót

Partycypacja

Wpłaty wynoszą od 10 do 30 procent wartości mieszkania. W przypadku rozwiązania umowy najmu, partycypacja jest zwracana. Partycypantem może zostać najemca lub pracodawca, który chce uzyskać mieszkanie dla swoich pracowników.

powrót

Decyzja komisji

O przydziale mieszkań, decyduje komisja złożona z przedstawicieli gminy Gliwice, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz TBS. Komisja przydziela lokale na podstawie regulaminu wynajmowania mieszkań w zasobach Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Złożone wnioski komisja opiniuje i ustala listy najemców: podstawową i rezerwową. Listy wywieszane są na tablicy ogłoszeń.

powrót

Umowa partycypacyjna

Umowy są zawierane z osobami znajdującymi się na liście najemców, po wpłacie zadatku w  wys. 2 000 zł. Termin wpłaty pozostałej należności, wynikającej ze złożonej deklaracji, jest ustalony w umowie i wynosi ok. trzech miesięcy od daty zawarcia umowy.

 Pobierz Umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

powrót

Umowa najmu i zasiedlenie mieszkania

Umowę najmu zawiera się przed zasiedleniem mieszkania, po wpłacie kaucji. Przyjęcie kluczy do mieszkania następuje po przeglądzie technicznym i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca będzie pisemnie powiadomiony o terminie zawarcia umowy najmu i zasiedlenia mieszkania.

 Pobierz Umowa najmu lokalu mieszkalnego TBS

powrót

Miesięczny czynsz

Jego wysokość jest ustalana przez zarząd TBS. Ustawa narzuca górny pułap czynszu – 4 procent wartości odtworzeniowej lokalu, czyli kosztów budowy mieszkań. Czynsz oraz opłaty dodatkowe płatne są z góry do 10-go każdego miesiąca. Rozpoczęcie naliczenia opłat następuje z dniem podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.

powrót

Deklaracja o wysokości dochodów

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1995 r. (DZ. U. 1995 Nr 133 poz. 654 z póź. zm) o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz Umową najmu lokalu mieszkalnego Najemca ma obowiązek składać towarzystwu (tj. ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach) raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Deklaracje o wysokości dochodów należy składać do Biura Obsługi Klienta tutejszego Zarządu przy ulicy Dolnych Wałów 11.

 Pobierz Deklaracje o wysokości dochodów

powrót

Zamiana lokali mieszkalnych

 Zasady ubiegania się o zamianę lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach określone są w Regulaminie zamiany mieszkań w zasobach ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach. Dopuszcza się możliwość zamiany lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółki poprzez dokonanie zamiany pomiędzy najemcami lokali lub zamiany zajmowanego lokalu na wolny lokal znajdujący się w dyspozycji ZBM I TBS Sp. z.o.o. w Gliwicach.

 Pobierz Regulamin zamiany mieszkań TBS

 Pobierz Wniosek o zamianę mieszkania w zasobach ZBM I TBS

powrót


Wyjaśnienie pojęć:

Tytuł prawny do mieszkania – umowa najmu lub akt własności.

Premia gwarancyjna - posiadacze książeczek mieszkaniowych, mogą wykorzystać premię gwarancyjną na wkład partycypacyjny. PKO BP wypłaci premię, jeśli przyszły najemca wpłaci na konto swojego TBS-u połowę wymaganej przez niego opłaty.

Wartość odtworzeniowa - Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej.budynku mieszkalnego. Wartość odtworzeniową ustala wojewoda na podstawie danych GUS i własnych analiz i ogłasza ją w dzienniku urzędowym województwa.

 


zarządzanie02

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych zdecydowałbyś/łabyś się na: